سازمان اقدام آشکار جهانی

About OutRight

اقدام آشکار جهانی (OutRight Action International) موسسه‌ای است پیش‌تاز در زمینه ارتقای سطح زندگی برای آن دسته از مردمانی که به‌خاطر هویت جنسی، گرایش جنسی یا تجربه جنسی‌ خود، تبعیض یا سوءاستفاده دیگران را شاهد بوده‌اند. نام قبلی سازمان ما، کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر مردان و زنان همجنس‌گرا (ایگل‌هرک IGLHRC) بوده است که در سالگرد بیست و پنجمین سال فعالیت‌مان، نام آن را تغییر دادیم.

درباره نام جدید سازمان ما:

یکی از معانی کلمه “اوت‌رایت” (OutRight) در زبان انگلیسی، رک و بی پرده بودن است، یعنی داشتن استقامت در باورها و دلایل خود– ایستادگی برای آنچه که بدان باورمندید. واژه “اوت- Out” همچنین اشاره به معنای برون‌آیی دگرباشان جنسی در زمینه گرایش جنسی و هویت و بیان جنسیتی‌شان دارد. بنابرین استفاده از واژه “اوت‌رایت” به عنوان قسمتی از اسم سازمان در واقع یک واژه‌آرایی ظریفانه است برای انتقال هر دو مفهوم استقامت اجتماع‌مان، تمایلش در ایستادگی برای حقوق و همچنین افرادی که در جهان “آشکارا” هستند.
“اکشن” (Action) به معنای اقدام و عمل، معنای واضحی دارد – این برای همه کسانی که بر کرامت‌شان، مقبولیت‌شان و حقوق بشر برای همه در همه‌جا پافشاری ‌می‌کنند، مفهوم مشترکی است.
“اینترنشنال” (International) به معنای جهانی، اشاره به گستره کار ما در جهان دارد.

برای آشنایی بیشتر با فعالیت و اهداف ما، نوشته‌های زیر را بخوانید: