سازمان اقدام آشکار جهانی

قوانین بین‌المللی و داخلی و دگرباشان جنسی

یکی از اساسی‌ترین اصول قوانین بین‌المللی حقوق بشر، اصل «عدم تبعیض» است. این قوانین برای «نوع انسان» ایجاد شده و کسی را به سبب نژاد،رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی و تولد یا هر موقعیت دیگری، نمی‌توان از این گستره، جدا دانست. طبق این قوانین که در «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» و دو پروتکل اختیاری سازمان ملل متحد و همچنین تفاسیر عمومی این سازمان آمده، نمی‌توان بر اساس هویت و گرایش جنسی افراد، تبعیض در اجرا و حمایت از حقوق بشر آن ها قائل شد.

تقریبا در ۷۶ کشور جهان، قوانین تبعیض‌آمیز علیه دگرباشان جنسی وجود دارد و حداقل در پنج کشور، افرادی که به طور رضایت‌مندانه رابطه جنسی با همجنس خود برقرار می‌کنند با مجازات اعدام روبرو میشوند که ایران یکی از آن پنج کشور است. قوانین جزایی ایران برای دگرباشان جنسی (بیشتر در قالب مردان و زنان همجنس‌گرا) مجازات‌های تادیبی درنظرگرفته است که شامل بر زندان، شلاق، جریمه‌های نقدی و همچنین در نهایت، حکم اعدام می‌شود.