سازمان اقدام آشکار جهانی

در هنگام صحبت در موضوع تاریخ دگرباشی جنسی، دو مسأله کلی مدِ نظر است؛ ابتدا در تاریخ گذشتگان، به دنبال چهره‌های دگرباش جنسی می‌گردند، بیشتر به این منظور تا نشان دهند از گذشته‌های دور چهره‌های برجسته تاریخی کشورهای گوناگون جهان، با هویت‌ها و گرایش‌های جنسی مختلف حضور داشته‌اند. د
وم، تاریخ جنبش‌ها و فعالیت‌های مرتبط به دگرباشان جنسی است که بیشتر به زمانه معاصر ما باز می‌گردد و هم شامل بر چهره‌ها و فعالیت‌هایشان می‌شود هم بر سازمان‌ها و
جنبش‌ها و دیگر مسائلی دست می‌گذارد که بتدریج چهره امروزی دگرباشی جنسی را در سطح جهانی یا در سطح کشورهای گوناگون، ساخته‌اند.

در حالی که در زبان‌های مطرح جهان امروز، مانند زبان انگلیسی علاوه بر کتاب‌های گوناگون، صفحات مختلفی نیز در اینترنت به مسائل مربوط به تاریخ دگرباشی جنسی می‌پردازند، تاریخ‌نگاری حرفه‌ای در زمینه دگرباشی جنسی در زبان فارسی موجود نیست و تنها آثار پراکنده‌ای در این زمینه کار شده است.