سازمان اقدام آشکار جهانی

فیلم کوتاه

در این بخش می‌توانید فیلم‌های کوتاهی را ببینید که سازمان اقدام آشکار جهانی برای آموزش و آگاهی‌رسانی در زمینه مسائل مرتبط به دگرباشان جنسی (اعم از زنان و مردان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا یا تراجنسیتی) آماده و عرضه کرده است. این فیلم‌ها یا تولید سازمان اقدام آشکار هستند یا این سازمان آنها را با زیرنویس فارسی در اختیار بینندگان قرار داده است.