سازمان اقدام آشکار جهانی

اقلیت‌های‌ جنسی، دگرباش جنسی

«اقلیت‌های جنسی» به گروهی از افراد یک جامعه گفته می‌شود که در هویت، گرایش و رفتارهای جنسیتی حاکم بر جامعه متفاوت از اکثریت هستند. نزدیک‌ترین برگردان در زبان انگلیسی برای این اصطلاح sexual minority است.گروهی از اقلیت‌های جنسی عبارتند از: افراد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، تراجنسی، دوجنسی و بی‌جنسی.

«دگرباش جنسی» نیز ترکیبی است که برای مردان و زنان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسی به کار برده می‌شود. دگرباشان جنسی را معادل LGBT در زبان انگلیسی در نظر می‌گیرند این واژه در واقع هویت یا گرایش جنسی افراد را تعریف می‌کند. همچنین دیده شده که در این دسته، دوجنسی‌ها و اقسام دیگر اقلیت‌های جنسی نیز جای داده می‌شوند. دگرباش جنسی ممکن است معادلی برای واژه کوییر به معنای کسی که دارای سلایق جنسی متفاوتی است، باشد.

جنسیت

این واژه معادل (Gender) در اصطلاح اجتماعی و (Sex) در اصطلاح زیست‌شناسی است. بنابر همین زمینه‌ها می‌تواند معنای مختلفی داشته باشد. در اصطلاح اجتماعی، جنسیت را یکی از دوگانه زن-مرد در نظر می‌گیرند، این در حالی است که در برخی جوامع ممکن است جنسیت سومی (جنسیت نامعین) هم برای افراد اختصاص داده شود. در اصطلاح زیست‌شناسی، جنسیت یک مفهوم بیولوژیکی است و به نر و ماده یا نامعین تقسیم می‌شود. غیر از بحث بیولوژیکی، افراد یک هویت جنسی و یک گرایش جنسی نیز دارند که همه اینها مجموعه جنسیت آن فرد را تشکیل می‌دهد.

       الف- هویت جنسی

جنسیتی است که یک شخص، برای خود قائل است یعنی دریافت فرد از میزان زنانگی یا مردانگی در خود. هویت جنسی می‌تواند با جنسیت بیولوژیکی هر فرد که هنگام تولد او مشخص می‌شود و نقش جنسیتی اجتماعی که جامعه به او می‌دهد، متفاوت باشد.

       ب- گرایش جنسی

گرایش جنسی بیانگر احساس بلندمدت عاطفی-جنسی نسبت به یک فرد دیگر است که برآمده از نهاد و غریزه یک فرد است. گرایش جنسی چیزی جدا از هویت جنسی و نقش جنسی اجتماعی است. گرایش جنسی انسان‌ها به چهار دسته عمده تقسیم می‌شود: ۱) همجنس‌گرایی، ۲) دگرجنس‌گرایی، ۳) دوجنس‌گرایی، ۴) بی‌جنسی.