سازمان اقدام آشکار جهانی

دفاع از حقوق دگرباشان جنسی

یکی از اصلی‌ترین اهداف سازمان اقدام آشکار جهانی (OutRight Action International) آگاهی‌رسانی و دفاع از حقوق دگرباشان جنسی (زنان و مردان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسی‌ها) در سرتاسر جهان است. بخش فارسی سازمان اقدام آشکار، بر این مبنا، تلاش می‌کند تا در بخش «دفاع از حقوق دگرباشان جنسی»، مباحث مربوط به حقوق بشر این بخش از جامعه را به خوانندگان خود، عرضه کند. در این بخش می‌توانید با گزارش‌ها و اخبار مربوط به سازمان ملل متحد، با تمرکز بر دگرباشان جنسی و حقوق آنان آشنا شوید و همچنین خبرها، گزارش‌ها و مطالب عرضه شده را در این زمینه از سازمان اقدام آشکار بخوانید.