سازمان اقدام آشکار جهانی

کپی‌رایت

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان اقدام آشکار جهانی (OutRight Action International) است، مگر خلاف این قید شده باشد. بر این پایه،بازنشر مندرجات این سایت به هر شیوه (پخش مجدد، تولید، در اختیار جایی قرار دادن، نمایش در مکانی خاص، عرضه در رسانه‌ها و…) به منظور بهرهبرداری و سودجویی مالی مجاز نیست. استفاده از این مندرجات و بازنشر آن تنها در صورت داشتن اهداف آموزشی و مجانی (غیر انتفاعی) نیاز به اجازه رسمی از سازمان ندارد. در غیر این صورت، لازم است که عرضه مجدد مطالب با آگاهی، هماهنگی و کسب اجازه رسمی و مکتوب از سازمان صورت بگیرد.