سازمان اقدام آشکار جهانی

در این برگه اطلاع رسانی، می‌توانید با عام‌ترین مسائل در مورد دگرباشان جنسی آشنا شوید. سوالاتی مانند: «معنی دگرباش جنسی چیست؟»، «گرایش جنسی چیست؟»، «هویت جنسی چیست؟»، «تراجنسی به چه معناست؟»، «دوجنسه کیست؟» و غیره.

در پاسخ به هر سوال، در کوتاه‌ترین و موجزترین زبان ممکن، هرچند با حداکثر توضیحِ لازم، پاراگرافی نوشته شده است که می‌تواند راهگشا برای آشنایی بیشتر خانواده، دوستان، آشناها، فامیل، همکارها و دیگر افراد جامعه، با مسائل دگرباشان جنسی باشد.

همچنین موجود در