سازمان اقدام آشکار جهانی

بخش دوم
نکات مهم برای استفاده از شبکه های اجتماعی و
برنامه های دوست یابی
___________________

مقدمه

امنیت دیجیتال است. تمرکز این بخش بر امنیت شخصی و حرفه ای و محافظت از  ، بخش دوم راهنمای  نوشته حا ض
است. امیدواریم مطالعه این بخش، آگاهی شما را نسبت  اطلاعات در شبکه های اجتماعی و برنامه های دوست یاب
د. ƒ ردپای دیجیتال بر امنیت شخصی و حرفه ای، بالا ب ƒ به تاث ی

امنیت خریدنی نیست
بر کاهش خطر این نوع  تمرکز برنامه های امنی ت  شما را هدف قرار می دهند. برای همی ن  حملات و تهدیدات دیجیتال، همواره نقاط ضعف امنی ت
تهدیدات و حملات است.
هوشمند š خود را روی تبلت یا گو ش  ن ت Ÿ فعالیت های این ت Ÿ نت ( یا اینکه بیشت ¥ ل، کا ف Ÿ ک ) محل کار ، م ن ز Ÿ چه از رایانه شخصی استفاده کنید یا از رایانه مشت
امنیت شخصی و حرفه ای برخط  و تضمی ن  ی عادت های ایم ن Ÿ و به کارگ ی  شما را در برآوردن نیازها ، انتخاب ابزارهای امنی ت ¶ انجام دهید ، راهنمای حا ض
و برون خط )آنلاین و آفلاین(، یاری خواهد کرد.

دانلود

همچنین موجود در