سازمان اقدام آشکار جهانی

راهنمای امنیت دیجیتال برای وسایل الکترونیکی

راهنمای امنیت
دیجیتال برای وسایل
الکترونیکی
بخش اول
________________________

مقدمه

هدف از گردآوری این مجموعه،بالا بردن امنیت اطلاعات شخصی و حرفه ای شما در فضای مجازی
ردپای دیجیتالی و ƒ بتواند شما را از تاث ی ˆ و شبکههای اجتماعی است. امیدواریم این راهنمای آموز ش
ونیکی بر امنیت شخصی و حرفه ای آگاه سازد. ƒ وسایل

امنیت خریدنی نیست
بر کاهش خطر این نوع ž تمرکز برنامه های امنی ت » شما را هدف قرار می دهند. برای همی ن ž حملات و تهدیدات دیجیتال، همواره نقاط ضعف امنی ت
تهدیدات و حملات است.
هوشمند خود را روی تبلت یا گو ش ž ن ت ˆ فعالیت های این ت ˆ نت ( یا اینکه بیشت Æ ل،کا ف ˆ ک )محل کار،م ن ز ˆ چه از رایانه شخصی استفاده کنید یا از رایانه مشت
امنیت شخصی و حرفه ای برخط » و تضمی ن ž ی عادت های ایم ن ˆ و به کارگ ی ž شما را در برآوردن نیازها ، انتخاب ابزارهای امنی ت Ì انجام دهید،راهنمای حا ض
و برون خط )آنلاین و آفلاین(،یاری خواهد کرد.

دانلود

همچنین موجود در