سازمان اقدام آشکار جهانی

گرایش و هویت جنسی در طول تاریخ

مردان و زنان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسیتی و نیز افراد دارای هویت‌های جنسی متفاوت، در طول تاریخ به صورت‌های گوناگونی حضور داشته‌اند.

نمونه‌هایی از افرادی که روابط همجنس‌خواهانه داشته و نیز کسانی که هویت یا بیان جنسیتی‌شان، شکل‌های مرسوم جنسیت را به چالش گرفته‌اند، در تمامی فرهنگ‌های بشری موجود بوده است.

هرچند که میزان مدارا با این افراد، در هر جامعه‌ای با جوامع دیگر متفاوت بوده است.

فایل عرضه شده در این صفحه،‌ توسط کمپین “آزاد و برابر” برای روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراهراسی و تراجنسیتی‌هراسی آماده شده است و ترجمه غیر رسمی فارسی آن را سازمان اقدام آشکار جهانی (OutRight Action International) انجام داده است.

همچنین موجود در