سازمان اقدام آشکار جهانی

پیام دکتر شیرین عبادی برای رمان یوسف و فرهاد

ShirinEbadi_B«احترام به افرادی که با ما تفاوت دارند بایستی از کودکی آموزش داده شود تا تبدیل به فرهنگ همزیستی‌ و تعامل شود. متاسفانه فرهنگ ایرانی در بسیاری از جنبه‌ها فاقد این هم زیستی‌ و احترام متقابل است. یکی‌ از آن‌ موارد عدم پذیرش دگر باشان جنسی‌ است.

در فرهنگ ‌ایرانی همه دگر باشان جنسی‌ با تحقیر و تبعیض فراوان مواجه هستند. این مساله از قانون و نحوه بر خورد حکومت شروع شده و در بطن جامعه جریان می‌‌یابد. در حالیکه به گفته یوسف: «با کیش و آئینی مرا بزرگ کردید که پای حقیقت بایستم و از حق نترسم، که دروغ را نپذیرم و دورو نباشم»

راستگویی و پذیرش حقیقت سر لوحه مسائل تربیتی‌ در خانواده و اجتماع است اما بسیاری کسان چشم بر حقیقتی که ناشی‌ از عدم درک دگر باشان است بسته و در بهترین و مسالمت آمیز‌ترین شیوه به آنان توصیه می‌‌کنند که با پنهان کاری احساس خویش دورویی پیشه کنند و برای فریب دیگران ازدواج‌های مصلحتی را توصیه می‌‌کنند که این دورویی عواقب هولناکی در جامعه به بار خواهد آورد.

… اولین گام برای تغییر چنین شرایطی فرهنگ سازی است. بایستی بیاموزیم که دیگران می‌‌توانند و حق دارند متفاوت باشند و نوعی دیگر زندگی‌ کنند. نمی‌‌توان یک الگو برای تمام افراد جامعه ساخت.

فرهنگ سازی بایستی به شیوه‌های گوناگون از طریق سخنرانی، انتشار مقاله، کتاب، فیلم و … صورت گیرد. کتاب حاضر پوششی است در این راه که بخشی از درد‌های افرادی که دیگران حاضر نیستند آنها را قبول کرده و بپذیرند ترسیم می‌‌کند.

با آرزوی آنکه روزی همه قبول کنیم که انسانها حق دارند یکسان نباشند و مانند هم زندگی‌ نکنند.»

شیرین عبادی

 

“In order to achieve a culture of tolerance and peaceful coexistence, respecting people who are different from us should be thought to all kids at a young age. Unfortunately coexistence and mutual respect is mostly absent from many aspects of the Iranian culture. This includes lack of recognition for the LGBT individuals. The Iranian culture treats all LGBT individuals with systematic discrimination and humiliation.  Such a degrading attitude toward LGBT individuals is most prominent in the legal and official treatment of those individuals, but can also be visibly seen in most social levels.  This happens in a society, where as Yusef puts it in this novel: “I was raised to seek and speak the truth. I was raised to avoid lies and stay away from hypocrisy.”

Honesty and embracing the truth are a top educational priority for for the Iranian society and families, but still too many people prefer to turn a blind eye to the reality of LGBT lives. Even under the best circumstances, these people advise LGBT individuals to conceal their emotions and live a hypocritical life by marrying a member of opposite sex to deceive the society. These people don’t realize that living such a double-life will have horrible societal impacts.

Scientific data shows that on average about 7 to10 percents of individuals in any given country are members of the LGBT community. Nobody can deny these figures, nor can we ignore the problems of this segment of the society. Many cultures decided to accept the facts and adopt positive attitude towards the undeniable reality of LGBT existence in the society. In order to take the first step towards a positive change, we should raise awareness and build a culture of diversity. We must teach ourselves that others are and can be different from us and they have the right to live differently from others. We cannot expect everyone in the society to follow just one style of living.

Developing a culture of tolerance can be accomplished through different tools such as publicly speaking, publishing articles and books, creating movies and such as. This graphic novel is an effort to portray the pains of those among us whose fellow country men and women refuse to accept their existence.

I long for the day when we all accept that all human beings have the right to be diverse and live their lives differently from others.”

Shirin Ebadi

*درباره داستان مصور “یوسف و فرهاد” در اینجا بیشتر بخوانید…